ประวัติความเป็นมา (Association History)

สมาคมกีฬาปีนหน้าผา ได้ก่อตั้งเมื่อคราวที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘  ถือได้ว่าเป็นภาระกิจสำคัญ ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬารายการใหม่ของ OCA เป็นครั้งแรกของทวีปเอเชีย มีกีฬาชนิดใหม่ๆ บรรจุให้แข่งขันหลายชนิด รวมทั้งกีฬาปีนหน้าผา ก็ได้รับการบรรจุให้มีการแข่งขัน ในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ด้วย

สมาคมกีฬาปีนหน้าผาได้ดำเนินงาน ตามใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร เลขอนุญาตที่ ต.๒๖๙/๒๕๒๗ ลงนาม อนุญาตวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ต่อมาสมาคมกีฬาปีนหน้าผา ได้รับใบอนุญาตที่ ๐๐๒/๒๕๔๘ ให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคม(กกท.๓) ลงนามอนุญาตโดยผู่ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ และให้ใบอนุญาตที่ ๐๐๒/๒๕๔๘ ให้ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" หรือมีอักษร หรือเครื่องหมายใด แสดงว่าเป็นสมาคม สโมสร หรือคณะบุคคล ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา ในนามของชาติหรือประเทศไทย ลงนามอนุญาต ดดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ดังนั้น จึงได้ถือฤกษ์วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ให้เป็น  วันก่อตั้งก่อตั้งสมาคมกีฬาปีนหน้าผา  ตั้งสำนักงานสมาคมฯ อยู่เลขที่ 531  ถ.ราชวิถี21  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  และได้รับอนุญาตใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อท้ายจึงได้ชื่อเต็มใหม่ว่า “ สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับของการกีฬาแห่งประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้

พ.ศ.๒๕๔๙ มีการเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ได้ทำการจดทะเบียนใหม่ ให้ถูกต้องตามกฏหมาย กับสำนักงานเขตบางกะปิ แล้วส่งเรื่องไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามลำดับขั้นตอน ให้ใช้คำว่า “สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย“   เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับใหม่ "ระเบียบข้อบังคับสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยฉบับ พ.ศ.2550"  ทั้งได้กำหนด ตราสัญลักษณ์ของสมาคมกีฬาปีนหน้าผาขึ้นมาใหม่  เพื่อความทันสมัยต่อเหตุการณ์ใน    โลกปัจจุบันรวมทั้งใช้ในการประสานงานติดต่อกับนานาชาติทั่วโลกและดำเนินการใช้มาจนถึงปัจจุบัน           

                      ปัจจุบันสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ได้ทำการบริหารงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 9 ปี มีสมาชิกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาจำนวนทั้งสิ้น 26 ชมรม มีหน้าผาเทียมที่ใช้สำหรับฝึกซ้อม ภายใต้การดูแลจากสมาคม 1 แห่ง ได้แก่ หน้าผาเทียมในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก สำนักงานที่ทำการสมาคมฯ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ชั้น ๒๒ ห้อง ๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ และ โทรสาร ๐๒-๑๓๖-๓๑๐๑ , Email : scat.thai@hotmail.com , webside : www.scat-thai.org