2551

ปี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นอีกปีหนึ่ง ที่บุคลากรกีฬาปีนหน้าผา ของสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ได้ผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรุ่นที่ ๒ เป็นเวลา ๒ สัปดาห์เช่นกัน โดยในครั้งนี้เป็นบุคลากรกีฬา ในโควต้าผู้บริหารสมาคมฯ นั่นหมายความว่า ผู้ที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ และได้เข้ารับการอบรมกับทาง USSA ในหลักสูตร ผู้บริหารกีฬาระดับนานาชาติ(ICSM=International certification of Sports Manaagement)

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก คือ รองศาสตราจารย์.ดร.ภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล กรรมการบริหารสมาคมฯ ตำแหน่งอุปนายก ซึ่งเป็นกรรมการสมาคมฯ มาตั้งแต่รุ่นบุกเบิก เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ คนหนึ่ง นับเป็นเกียรติประวัติ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย อีกครั้งหนึ่ง ถือว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ ของสมาคมฯ อย่างมาก อีกครั้งหนึ่ง

สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ขอประกาศชื่นชม และยกย่องในความสามารถของบุคลากรกีฬา ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ขอสนับสนุน และยกให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการสละเวลาทำงานให้กับสมาคมกีฬาแห่ประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากศึกษาดูงานมาแล้ว จะกลับมาเป็นกำลังที่สำคัญให้กับสมาคมฯ พร้อมนำความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการไปดูงานในครั้งนั้น นำมาปรับ พัฒนา และส่งเสริมให้กีฬาปีนหน้าผาก้าวหน้า สืบไป