พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ.๒๕๕๐  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้สอบคัดเลือกผู้ฝึกสอนกีฬาประจำสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับ ของ กกท. และคัดเลือกพนักงานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนหนึ่ง คุณสมบัติของผู้จะเข้าสอบคัดเลือก จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ(ICSC=International Certification of Sports Coaching) ไปศึกษาดูงาน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑ เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ เริ่มเดินทางไปศึกษาดูงานตั้งแต่ วันที่ ๒๑ กันยายน ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ตัวแทนของสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปดูงานในครั้งนั้น คือ นายฉันท์เชษฐ์  กิตติโสภณ ตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ประจำสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ในขณะนั้น นับว่าเป็นบุคลากรกีฬาปีนหน้าผา คนแรกของสมาคมฯ ที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ ถือว่าได้สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมฯ เป็นอย่างมาก ทั้งๆ ที่สมาคมฯ พึ่งจะก่อตั้งกันใหม่ อายุยังไม่ครบ ๕ ปี แต่มีทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ มีความสามารถ และได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ ในสังคมกีฬาของเมืองไทย จนสอบผ่านการคัดเลือกให้ไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้

สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ขอประกาศชื่นชม ยกย่อง นายฉันท์เชษฐ์  กิตติโสภณ ผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ประจำสมาคม เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ เป็นความภาคภูมิใจ ของสมาคมฯ เป็นอย่างมาก สมควรและเหมาะสม เชิดชูให้เป็นตัวอย่างที่ดีแกบุคลากรกีฬาปีนหน้าผา ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ในปีต่อๆ ไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก จะกลับมาช่วยพัฒนาให้กิจกรรมกีฬาปีนหน้าผา ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้า สืบไป

 

 

 


  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • 6.... (Large).JPG
    ปี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นอีกปีหนึ่ง ที่บุคลากรกีฬาปีนหน้าผา ของสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ได้ผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรุ่นที่ ๒ เป็นเวลา ๒ สัปดาห...