รายชื่่อนักกีฬา

หัวหน้าคณะนักกีฬา    นายไกรศักดิ์    บุญทิพย์

ผู้ฝึกสอน                  นายชาติชาย    เกษมสุข

                               นายธรรมสฤษฏ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

นักกีฬาหญิง              นางสาวปุณฑริกา    ธัญญะวานิช

นักกีฬาชาย               นายซัมซูดิง    ดอเลาะห์

ขออภัย กำลังปรับปรุง เพิ่มเติข้อมูล