สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่กีฬาปีนหน้าผาในประเทศไทย
๒. ผลิต ส่งเสริม พัฒนา และรับรองมาตรฐานผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน(Judges)ผู้สร้างเส้นทาง (Route Setter) ตลอดจนบุคลากรทางด้านปีนหน้าผา
๓. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับกีฬาปีนหน้าผาในประเทศไทย
๔. ส่งเสริม และรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ทุกระดับในประเทศไทย
๕. ส่งเสริม และช่วยเหลือสมาชิกจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาปีนหน้าผาทั่วประเทศไทย
๖. เป็นองค์กรเดียวที่มีสิทธิคัดเลือก และรับรองนักกีฬาปีนหน้าผาเป็นตัวแทนชาติไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ทั้งในระดับชาติ ในระดับทวีป และในระดับโลก
๗. เป็นตัวแทนของประเทศไทยเพียงองค์กรเดียว ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก กับองค์กรกีฬาระดับประเทศ และองค์กรกีฬาปีนหน้าผาในระดับภูมิภาค และในระดับโลก
๘. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และเทคโนโลยีทางกีฬาปีนหน้าผา
๙. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูเขา ทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ
๑๐. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
๑๑. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดวัตถุประสงค์ และเกี่ยวข้องกับการเมือง