กำหนดการทดสอบ

                                                                                                               ครั้งที่ ๑ วันที่ 00 มีนาคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒                                                            วันที่ 00 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๐๐ กันยายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔ วันที่ 00 ธันวาคม 2556