ACT Championship 2013

ผ่านพ้นไปแล้วครับ สำหรับการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา Spider kid & Youth ACT Championship 2013 เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีนักกีฬาปีนหน้าผายุวชนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมหนึ่งร้อยคน แบ่งการแข่งขันออกเป็น Spider kid B, Spider kid A, Youth B, Youth A การแข่งขันดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย กว่าจะมอบรางวัลและทำพิธีปิด ก็ตะวันตกดินพอดี

สำหรับผลการแข่งขัน ชมรมปีนหน้าผาวัดไทร กวาดแชมป์ไปเกือบทุกรุ่น แต่ที่เหนือยิ่งกว่าชัยชนะ คือ นักกีฬาได้รับประสบการณ์การแข่งขันไปอย่างมาก(Athlete first, winning second) เพราะว่า มีเหตุการณ์ที่มีค่า หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน ตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งสามารถสะท้อนกลับไปให้นักกีฬา นำไปปรับปรุงแก้ไข ควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมของตัวเองเสียใหม่ เมื่อมาแข่งขันครั้งต่อไป จะได้ไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นกับตัวเองอีก

สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลาง ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาปีนหน้าผา ขอขอบพระคุณโรงดรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นอย่างมาก ในสถานะที่เป็นสมาชิกของชสมาคมฯ อาสาช่วยจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาปีนหน้าผา ยุวชนและเยาวชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักกีฬา อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬา เพื่อเป็นกำลังของกีฬาปีนหน้าผาของชาติ ในอนาคต ต่อไป