วาระ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗

นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล                         ที่ปรึกษา
นายมงคล  ใจดี                                        ที่ปรึกษา
นายรังสรรค์  สงวนศรี                               ที่ปรึกษา
นายชัยวุฒิ  พุฒทอง                                 ที่ปรึกษา
นายจำลอง  ฉิมคล้าย                               นายกสมาคม
รศ.ดร.ภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล                    อุปนายก
นางรัตติกาญจน์  พรมทอง                        เหรัญญิก
นางจุฑามาศ  อิ่มสมบัติ                            นายทะเบียน
นายการุณย์  มหุติวิชเยศ                           ประธานผู้ตัดสิน
นายไกรศักดิ์  บุญทิพย์                             ฝ่ายต่างประเทศ
นายพิศาล  เพลาจันทร์                            ฝ่ายสารสนเทศ
นายสมบูรณ์  หง้าฝา                                ประธานฝ่ายภูมิภาค
นายชนินทร์  บุญราย                               ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายปนิก  อวิรุทธการ                               ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
นายสมพล  พูลโพธิ์ทอง                           ฝ่ายกฏหมาย
นางสาวมณีนุช  ขนานใต้                          ฝ่ายสิทธิประโยชน์
นายวิทยา  หล่อศิริ                                   กรรมการกลาง
นายสริยัณย์  หัวหิน                                  กรรมการกลาง
ผศ.นิตต์อลิน  พันธุ์อุทัย                           กรรมการกลาง
ดร.สุรัตน์  จินตสกุล                                 กรรมการกลาง
นายเมธี  พลายพูลทรัพย์                          กรรมการกลาง
นานนที  เริงสะอาด                                  ฝ่ายปฏิคม
นายทวีศักดิ์  เพ็ญประยูร                           เลขาธิการ