วาระ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙

นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย 

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล (อดีดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)

ประวัติการทำงาน

 
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรัง เขต 4 อำเภอวังวิเศษ (เฉพาะตำบลวังมะปราง) อำเภอสิเกา อำเภอกันตัง และอำเภอย่านตาขาว (เฉพาะตำบลทุ่งค่าย ตำบลเกาะเปียะ ตำบลทุ่งกระบือ และตำบลย่านตาขาว)
 • พ.ศ.2551 คณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน
 • พ.ศ. 2544,2548,2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง
 • พ.ศ. 2548 คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
 • โฆษกคณะกรรมาธิการสามัญ
 • โฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบ
 • เลขานุการประธานคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค
 • อดีตอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่/ตรัง
 • อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยศึกษาจังหวัดตรัง
 • ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน กรีฑาสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ
 • นายกสมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 • ประธานมูลนิธิ"สร้างโลกให้สมบูรณ์" 
 • อุปนายกฝ่ายวิชาการ

  นายศักดิ์ณสันต์ จินตสกุล
 • อุปนายกฝ่ายบริหาร

  นายเลอภพ โสรัตน์
 • อุปนายกฝ่ายเทคนิคกีฬา

  นายทวีศักดิ์ เพ็ญประยูร
 • อุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์

  นางสาวเศรษฐินันท์ ศิริกุลเขมทัต
 • กรรมการและฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

  ผศ.ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล
 • กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นายนพพร เรืองณรงค์
 • กรรมการ(ตัวแทนนักกีฬา)

  นางสาวปุณฑริกา ธัญญะวานิช
 • กรรมการและเหรัญญิก

  นายชุมพล นวลวิจิตร
 • กรรมการและฝ่ายสิทธิประโยชน์

  นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 • กรรมการและฝ่ายปฏิคม

  นางรัตติกาญจน์ พรมทอง
 • กรรมการและฝ่ายทะเบียน

  นายสานิตย์ ผดุงศิลป์
 • กรรมการและรองเลขาธิการ

  นายเอกพล โพยประโคน