วาระ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓

นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย 

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล 

ประวัติการทำงาน

 • ‡


 
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรัง เขต 4 อำเภอวังวิเศษ (เฉพาะตำบลวังมะปราง) อำเภอสิเกา อำเภอกันตัง และอำเภอย่านตาขาว (เฉพาะตำบลทุ่งค่าย ตำบลเกาะเปียะ ตำบลทุ่งกระบือ และตำบลย่านตาขาว)
 • พ.ศ.2551 คณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน
 • พ.ศ. 2544,2548,2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง
 • พ.ศ. 2548 คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
 • โฆษกคณะกรรมาธิการสามัญ
 • โฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบ
 • เลขานุการประธานคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ˜
 • ประธานมูลนิธิ"สร้างโลกให้สมบูรณ์"
 • อุปนายกฝ่ายแผนและพัฒนา

  นายอภิรัต ศิรินาวิน
 • อุปนายกฝ่ายบริหาร

  นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
 • อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

  นายวันชัย สุระกุล
 • อุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์

  นางสาวเศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต
 • อุปนายกฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ

  นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม
 • อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

  นางสายวรุณ จำปาวัลย์
 • อุปนายกฝ่ายเทคนิคกีฬา

  นายทวีศักดิ์ เพ็ญประยูร
 • อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นายเลอภพ โสรัตน์
 • กรรมการและฝ่ายบริหาร

  นายเชิงชาย พงษ์พานิช
 • กรรมการและฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

  นางเกษร อุทัยเวียนกุล
 • กรรมการและฝ่ายสิทธิประโยชน์

  นางสาวปิยมณฑ์ อาทิภาณุ
 • กรรมการและฝ่ายทะเบียน

  นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์
 • กรรมการและฝ่ายปฏิคม

  นายเมธี พลายพูลทรัพย์
 • กรรมการและเหรัญญิก

  นางรัตติกาญจน์ พรมทอง
 • กรรมการ (ตัวแทนนักกีฬา)

  นางแคทลียา มอริส
 • กรรมการและเลขาธิการ

  นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 • กรรมการและรองเลขาธิการ

  นายชุมพล นวลวิจิตร
 • กรรมการและรองเลขาธิการ

  นายศรันย์ หล่อพิพัฒน์