พันธกิจ (mission)

     1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นองค์กรกีฬามาตรฐาน มีศักยภาพในการ บริหารองค์กรให้เป็นองค์กรกีฬาในระดับนานาชาติ

     2. พัฒนานักกีฬาปีนหน้าผา ขยายฐานนักกีฬาให้มีศักยภาพการการแข่งขันและประสบความสำเร็จในกีฬาความเป็นเลิศในระดับโลก

     3. พัฒนาบุคลากรกีฬาปีนหน้าผาของประเทศให้มีปริมาณ และสมรรถนะที่เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนา การแข่งขันและการเติบโตทางการกีฬาของประเทศ

     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาให้มีมาตรฐานสากลไปสู่ระดับนานาชาติเป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด